บลจ.กสิกรไทย แนะจังหวะลงทุนสั้น กระจายเสี่ยงในตราสารหนี้ดี