ก.ล.ต. ยกเลิกการรับรองงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Read Time:2 Minute, 25 Second

ก.ล.ต. ยกเลิกการรับรองงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

0 0

ก.ล.ต. ยกเลิกให้งบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก มีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำและนำส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำและนำส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อลดภาระและต้นทุนที่ไม่จำเป็นของบริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้สอบบัญชี โดยสมาชิกกองทุนยังได้รับข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความเพียงพอต่อการติดตามการลงทุน

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้หารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและผู้แทนบริษัทจัดการลงทุนต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อจำกัดในการจัดประชุมใหญ่สมาชิกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับรองงบการเงิน โดยเห็นร่วมกันว่า ปัจจุบันบริษัทจัดการมีช่องทางที่สมาชิกกองทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายและทั่วถึง และข้อมูลงบการเงินยังได้กำหนดให้ต้องผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี

ก.ล.ต. จึงเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกเลิกการรับรองงบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะและเปิดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) กับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ รวมทั้ง ก.ล.ต. ได้นำความคิดเห็นต่าง ๆ มาทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบในการแก้ไขหลักเกณฑ์การยกเลิกการรับรองงบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิกตามที่ ก.ล.ต. เสนอ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ กำหนดให้บริษัทจัดการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเผยแพร่พร้อมกับรายงานการสอบบัญชีให้แก่สมาชิกกองทุน โดยยกเลิกการกำหนดให้ต้องเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อรับรองงบการเงิน และกำหนดให้นำส่งสำเนางบการเงินและรายงายการสอบบัญชีให้ ก.ล.ต. ภายใน 5 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุน รวมทั้งบริษัทจัดการต้องรายงานหรือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุน ทุกรอบ 6 เดือน ในปีปฏิทินเป็นอย่างน้อย โดยให้นำเสนอเล่นบอลออนไลน์ ดีที่สุดให้สมาชิกกองทุนทราบภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ในการรายงานและเผยแพร่ข้อมูลให้สมาชิกกองทุนทราบต้องผ่านช่องทางหรือวิธีการที่ทำให้สมาชิกกองทุนเข้าถึงได้โดยง่ายและทั่วถึง

ทั้งนี้ กำหนดให้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำและนำส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ธปท. ปรับแผนทดสอบสกุลเงิน “Retail CBDC” ปลายปี 65 ก่อนต่อยอดพัฒนานวัตกรรม
Next post บริษัทในเครือIFEC ประมูลซื้อดาราเทวี ปิดที่ 2 พันล้าน